Home
Menu
Zoeken Annuleer

De MR en de GMR 

 
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.   

 

Wat betekent de MR voor mij als ouder?  
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.   

Hoe kom je in de MR? 
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.  
 
Wat doet de MR? 
De MR spant zich in om een goede school te maken en te houden. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school met het recht daarover voorstellen te doen. De taken en bevoegdheden zijn in de wet vastgelegd. De MR heeft twee rechten: instemmingsrecht en adviesrecht.  

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar in vergadering bijeen. De vergaderdata zijn gerelateerd aan de vergaderingen die plaatsvinden bij de GMR, de medezeggenschapsraad van de stichting.  Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij er belangrijke redenen zijn ter bescherming van betrokken personen. 

 

De GMR 

In de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) komen bovenschoolse en gemeenschappelijke belangen van de 8 openbare basisscholen in Winterswijk aan de orde. Dit overkoepelende orgaan bestaat uit een vertegenwoordiging  (P)MR- en (O)MR-leden) van alle MR’en van de openbare basisscholen.  

Het minimum aantal leden moet vier bedragen. 

De leden van de GMR worden gekozen uit het totale werkveld van ouders en  personeelsleden. De huidige leden van de GMR zijn:
onafhankelijke voorzitter: de heer Wim Drenth
secretaris: Femke Buist ( obs de Kolibrie personeelslid)
leden: Tessa van Balen ( obs Bargerpaske ouderlid)
           Nathalie Gribbroek ( obs Stegeman ouderlid)
           Dyantha Veenhuis ( obs de Schakel ouderlid)
           Leonne Overkamp ( obs Kotten personeelslid)
           Marleen Wikkerlink ( obs Miste-Corle personeelslid)
           Winanda Ros (obs Woold ouderlid)
           Bob Rhebergen (obs 't Waliën personeelslid)           

 

Wat zijn de bevoegdheden van de GMR? 

De GMR heeft exact dezelfde algemene bevoegdheden als de MR. Dat wil zeggen: het recht van initiatief, het recht op overleg en het recht op informatie. Het recht van initiatief wil zeggen dat de GMR over allerlei zaken die alle of een meerderheid van de scholen betreffen met initiatieven kan komen en daarover in overleg kan treden.  Iedere vier jaar wordt het medezeggenschapsreglement geëvalueerd en eventueel herzien. In februari 2021 is het GMR-MR statuut vastgesteld. Dit statuut kunt u raadplegen via de volgende link: 2021-02 GMR statuut.pdf