Home
Menu
Zoeken Annuleer

De GMR

In de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) komen gemeenschappelijke belangen van de 8 openbare basisscholen in Winterswijk aan de orde. Dit overkoepelende orgaan bestaat uit een vertegenwoordiging  (P)MR- en (O)MR-leden) van alle MR’en van de openbare basisscholen.  Het minimum aantal leden moet vier bedragen. De leden van de GMR worden gekozen uit het totale werkveld van ouders en personeelsleden.

Bevoegdheden van de GMR

De GMR heeft exact dezelfde algemene bevoegdheden als de MR. Dat wil zeggen: het recht van initiatief, het recht op overleg en het recht op informatie. Het recht van initiatief wil zeggen dat de GMR over allerlei zaken die alle of een meerderheid van de scholen betreffen met initiatieven kan komen en daarover in overleg kan treden.  Iedere vier jaar wordt het medezeggenschapsreglement geëvalueerd en eventueel herzien. Het oude reglement blijft net zolang geldig totdat een nieuw medezeggenschapsreglement is vastgesteld. In februari 2021 is het GMR-MR statuut vastgesteld.

 

De reglementen en statuten kunt u raadplegen via de volgende links:
GMR reglement d.d. 20-2021
Huishoudelijk Reglement
Medezeggenschapsstatuut

Vertegenwoordiging scholen
Elke school is vertegenwoordigd in de GMR door een ouder of een medewerker.

 • Bargerpaske:
  Tessa van Balen (ouder, voorzitter)
 • De Schakel:
  Dyantha Veenhuis (ouder)
 • De Kolibrie:
  Femke Buist (personeel, secretaris)
 • Kotten:
  Mirjam Jansen (personeel)
 • Stegeman:
  Desiree Vreeman (personeel)
 • 't Waliën:
  Anke Bruins (ouder)
 • Woold:
  Emeline Hoitink (personeel


Notulen en verslaglegging
Onderdaan deze pagina kunt u de vastgestelde notulen inzien. Deze notulen moeten op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld, voordat deze op de website gepubliceerd worden.

Meer info over de MR en de GMR
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de GMR. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor een vastgestelde periode zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. In de MR is die periode meestal 3 jaar. In de GMR is dat 4 jaar.

Wat doet de MR?
De MR spant zich in om een goede school te maken en te houden. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school met het recht daarover voorstellen te doen. De taken en bevoegdheden zijn in de wet vastgelegd. De MR heeft twee rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar in vergadering bijeen. De vergaderdata zijn gerelateerd aan de vergaderingen die plaatsvinden bij de GMR, de medezeggenschapsraad van de stichting. Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij er belangrijke redenen zijn ter bescherming van betrokken personen.


De vergaderdata van 2023-2024
06-12-2023 agenda
24-01-2024 agenda
13-03-2024
24-04-2024 agenda
29-05-2024
03-07-2024
 

 

Jaarplanning onderwerpen 2023-2024
Jaarplanning GMR SOPOW 2023-2024
 

Notulen en verslaglegging

13-03-2024 vastgestelde notulen GMR
24-01-2024 vastgestelde notulen GMR
06-12-2023 vastgestelde notulen GMR
08-11-2023 vastgestelde notulen GMR
20-09-2023 vastgestelde notulen GMR
28-06-2023 vastgestelde notulen GMR
04-05-2023 vastgestelde notulen GMR 
12-04-2023 vastgestelde notulen GMR
01-03-2023 vastgestelde notulen GMR
25-01-2023 vastgestelde notulen GMR 
07-12-2022 vastgestelde notulen GMR
21-10-2022 vastgestelde notulen GMR

 

Jaarverslagen

Jaarverslag GMR SOPOW 2022-2023
Jaarverslag GMR SOPOW 2021-2022
Jaarverslag GMR SOPOW 2020-2021