Home
Menu
Zoeken Annuleer

De MR en de GMR

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de GMR. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.  

Wat betekent de MR voor mij als ouder?  Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.  

Hoe kom je in de MR? De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.  Wat doet de MR? De MR spant zich in om een goede school te maken en te houden. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school met het recht daarover voorstellen te doen. De taken en bevoegdheden zijn in de wet vastgelegd. De MR heeft twee rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. 

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar in vergadering bijeen. De vergaderdata zijn gerelateerd aan de vergaderingen die plaatsvinden bij de GMR, de medezeggenschapsraad van de stichting.  Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij er belangrijke redenen zijn ter bescherming van betrokken personen.

De GMR

In de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) komen gemeenschappelijke belangen van de 8 openbare basisscholen in Winterswijk aan de orde. Dit overkoepelende orgaan bestaat uit een vertegenwoordiging  (P)MR- en (O)MR-leden) van alle MR’en van de openbare basisscholen. 

Het minimum aantal leden moet vier bedragen. De leden van de GMR worden gekozen uit het totale werkveld van ouders en  personeelsleden.

Wat zijn de bevoegdheden van de GMR?

De GMR heeft exact dezelfde algemene bevoegdheden als de MR. Dat wil zeggen: het recht van initiatief, het recht op overleg en het recht op informatie. Het recht van initiatief wil zeggen dat de GMR over allerlei zaken die alle of een meerderheid van de scholen betreffen met initiatieven kan komen en daarover in overleg kan treden. 

Iedere vier jaar wordt het medezeggenschapsreglement geëvalueerd en eventueel herzien. Het oude reglement blijft net zolang geldig totdat een nieuw medezeggenschapsreglement is vastgesteld. Dit reglement moet met een twee derde meerderheid van de leden van de (G)MR worden vastgesteld.

Elke school is vertegenwoordigd in de GMR. Dit is of een ouder of een medewerker. 

 
     Bargerpaske: vacature
     De Schakel: Dyantha Veenhuis
     De Kolibrie:  Femke Buist
     Kotten: Leonne Overkamp
     Miste/Corle: Marleen Wikkerink
     Stegeman: Nathalie Gribbroek
     't Waliën:  Bob Rhebergen
     Het Woold: Winanda Ros.

Er wordt vergaderd o.l.v. de heer Wim Drenth